Cái lạnh nhất không phải cơn gió khi trời sang đông

Cái lạnh nhất không phải cơn gió khi trời sang đông

Cái lạnh nhất không phải cơn gió khi trời sang đông, mà là sự “Vô Tâm” của một người. Mà bạn xem là tất cả.

Tâm An Lành