Chỉ có chân thành và thật lòng mới dài lâu

Chỉ có chân thành và thật lòng mới dài lâu

Tiền bạc rồi sẽ hết

Nhan sắc rồi sẽ tàn phai

Chỉ có chân thành và

Thật lòng mới dài lâu

Tâm An Lành