Đời người ngắn ngủi bạn đã biết thế nào là hạnh phúc?

Đời người ngắn ngủi bạn đã biết thế nào là hạnh phúc?

Đời người ngắn ngủi bạn đã biết thế nào là hạnh phúc?

Người không cần thật đẹp chỉ cần có tình thương

Người không cần thật giàu chỉ cần thấy ấm áp.

Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, ấy chính là HẠNH PHÚC !

Tâm An Lành