Đừng bao giờ bỏ cuộc

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Ngày hôm nay khó khăn

Ngày mai có thể tệ hơn nữa

Nhưng ngày kia có thể

là một ngày tuyệt vời !

Tâm An Lành