Hạnh phúc là khi có ai đó đến bên cạnh chia sẻ và vỗ về!

Hạnh phúc là khi có ai đó đến bên cạnh chia sẻ và vỗ về!

Hạnh phúc

Không phụ thuộc vào việc

nghe được bao nhiều lời

ngọt ngào chúc tụng

Mà quan trọng hơn là

khi trong lòng yếu đuối có

người đến bên cạnh để

chia sẻ vỗ về!

Tâm An Lành