Khó khăn rồi sẽ qua đi…

Khó khăn rồi sẽ qua đi...

Khó khăn rồi sẽ qua đi…
Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ
Có tầm tả cỡ nào
Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh

Tâm An Lành