Lấy vợ thì dễ khiến vợ hạnh phúc mới là điều quan trọng

Lấy vợ thì dễ khiến vợ hạnh phúc mới là điều quan trọng

Lấy vợ thì dễ khiến vợ hạnh phúc mới là điều quan trọng
Có con thì đơn giản làm người cha tốt mới là chuyện khó!!!

Tâm An Lành