Lúc tôi khổ

Lúc tôi khổ

Lúc tôi khổ

Ai khinh thường

Ai tránh né

Ai dè bỉu, ai chà đạp

Ai giúp đỡ, ai động viên

Tôi đều nhớ hết

Tâm An Lành