Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác

Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác

Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác

Hãy xem họ như một tờ giấy nhám chúng chà xát và gây đau đớn cho ta

Nhưng cuối cùng bạn sẽ trở nên sáng bóng còn họ chỉ là 1 miếng giấy bỏ đi!!!

Tâm An Lành