Xin tặng cho nhau một chữ thương

Xin tặng cho nhau một chữ thương

Xin tặng cho nhau một chữ thương

Ở đời sống gió khó có ai lường

Cầu mong tất cả đều tử tế

Để mọi kiếp người đỡ tai ương

Tâm An Lành