4 chữ vàng để sống

4 chữ vàng để sống

4 chữ vàng để sống

Sống cho lẽ phải

Sống cho chân thật

Sống biết kiên nhẫn

Sống bằng lương tâm

Tâm An Lành