Bạn không cần phải luôn tỏ ra tốt đẹp để mọi người đều thích bạn

Bạn không cần phải luôn tỏ ra tốt đẹp để mọi người đều thích bạn

Bạn không cần phải luôn tỏ ra tốt đẹp để mọi người đều thích bạn

Hãy cứ là chính mình rồi bạn bạn sẽ biết được…

Ai sẽ ở là và ai sẽ ra đi

Tuetamblog.net