Buông đi cho nhẹ cõi lòng cho tâm thanh tịnh cho lòng lạc an

Buông đi cho nhẹ cõi lòng cho tâm thanh tịnh cho lòng lạc an

Buông đi cho nhẹ cõi lòng

Cho tâm thanh tịnh cho lòng lạc an

Chấp chi vạn vật vô thường

Như cơn gió thoảng trên đường ta qua

Hoa nở, hoa úa, hoa tàn

Hợp tan, tan hợp nhẹ nhàng đến đi

Tâm An Lành