Có tiền hãy làm việc tốt không có tiền hãy làm người tốt

Có tiền hãy làm việc tốt không có tiền hãy làm người tốt

Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc

Lấy tấm lòng chân thành để làm người

Có tiền hãy làm việc tốt

Không có tiền hãy làm người tốt

Tâm An Lành (sưu tầm)