Còn mẹ con còn tất cả mẹ đi rồi tất cả cũng đi theo

Còn mẹ con còn tất cả mẹ đi rồi tất cả cũng đi theo

Còn mẹ con còn tất cả

Mẹ đi rồi tất cả cũng đi theo

Mẹ đi con chẳng còn gì

Bơ vơ đến cả đường đi lối về

Tâm An Lành (st)