Đàn ông thiếu vợ là đời mất vui

Đàn ông thiếu vợ là đời mất vui

Trăm năm một kiếp con người

Đàn ông thiếu vợ là đời mất vui

Lấy ai chia ngọt sẽ bùi

Lấy ai giặt giũ, lau chùi nấu cơm

Tâm An Lành