Đó là tri kỷ

Đó là tri kỷ

Tôi thành công bạn không ganh tị

Tôi thất bại bạn không bỏ rơi tôi!

ĐÓ LÀ TRI KỶ

(sưu tầm)