Đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu đau khổ

Đời người có bao nhiêu toan tính thì có bấy nhiêu đau khổ

Đời người có bao nhiêu toan tính

Thì có bấy nhiêu đau khổ

Có bao nhiêu khoan dung

Thì có bấy nhiêu niềm vui

Tâm An Lành (st)