Đời người ngắn lắm đừng lãng phí thời gian cho người không đáng

Đời người ngắn lắm đừng lãng phí thời gian cho người không đáng

Trân trọng người trân trọng bạn

Từ bỏ người từ bỏ bạn

Quan tâm người quan tâm bạn

Tốt với người tốt với bạn

Đời người ngắn lắm

Đừng lãng phí thời gian cho người không đáng

Tâm An Lành (sưu tầm)