Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình

Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình

Chạy quá lâu sẽ mệt

Đứng quá lâu sẽ mỏi

Vấp quá nhiều sẽ đau

Đợi quá lâu sẽ chán

Vì vậy

Đừng chạy theo những gì không thuộc về mình

Tâm An Lành