Kể từ bây giờ phải sống thật vui

Kể từ bây giờ phải sống thật vui

Kể từ bây giờ phải sống thật vui

Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ

Ai tổn thương mình cũng nên tha thứ

Bởi sau cùng bạn đáng được bình yên

Tâm An Lành