Khi mình say mới biết mình yêu ai

Khi mình say mới biết mình yêu ai

Khi mình say mới biết mình yêu ai

Khi mình bệnh mới biết ai yêu mình

Khi đứng lên bạn bè sẽ biết mình la ai

Khi ngã xuống mới biết ai là bạn ai là bè …

Tâm An Lành