Không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời

Không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời
Không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời

Tiền nay có mai hết

Giàu có đó mai trắng tay

Khỏe mạnh đó mai không còn

Không ai giàu ba họ

Chẳng ai khó ba đời

Tâm An Lành