Không tiền tình bỏ bạn lơ chẳng nhìn

Không tiền tình bỏ bạn lơ chẳng nhìn

Có tiền thân hữu bán vai

Không tiền tay trắng xem ai chung tình

Có tiền đời đẹp như mơ

Không tiền tình bỏ bạn lơ chẳng nhìn

Tâm An Lành