Làm người nên học cách IM LẶNG

Làm người nên học cách IM LẶNG

Làm người nên học cách IM LẶNG

– Im lặng khi sai

– Im lặng khi đúng

– Im lặng cho qua đi

Và im lặng để trưởng thành

Tâm An Lành