Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ

Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ

Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ

Duyên đến nên quý

Duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khở

Người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên

Vạn sự tùy duyên

Tâm An Lành