Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay

Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay

Khi tâm mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi

Khi lòng đau khổ, hãy buông bỏ

Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay

Tâm An Lành