Nhân sinh một kiếp người… đến đi vô thường

Nhân sinh một kiếp người... đến đi vô thường

Cái gì đến khắc đến

Cái gì đi khắc đi

Cái của mình…dẫu bôn ba cũng quay lại

Người không phải của mình dẫu ôm tình cũng sẽ ra đi

Thôi đừng mộng mị làm chi

Nhân sinh một kiếp người… đến đi vô thường

Tâm An Lành (st)