Ở đời nhiều lúc hiểu lầm nhau

Ở đời nhiều lúc hiểu lầm nhau

Ở đời nhiều lúc hiểu lầm nhau

Bởi chuyện thị phi chẳng đuôi đầu

Cái lưỡi người đời luôn thêu dệt

Rồi tạo nên tuồng lắm bể dâu

Tâm An Lành