Phước đức không phải tự nhiên mà có

Phước đức không phải tự nhiên mà có

Phước đức không phải tự nhiên mà có

Cũng không phải thần thánh ban cho

Mà do tự tay chúng ta gieo chồng và chăm sóc

-sưu tầm-