Rộng lượng bao dung bớt sầu bi…!

Rộng lượng bao dung bớt sầu bi...!

Ở đời ganh ghét chẳng được chi

Thù hận hại nhau chẳng được gì

Xã hội bao la mỗi người mỗi tính

Rộng lượng bao dung bớt sầu bi…!

Tâm An Lành