Sống sao cho vẹn tình người với nhau…

Biết rằng cuộc sống vô thường   Nên ta phải sống bằng tình yêu thương

Biết rằng cuộc sống vô thường

Nên ta phải sống bằng tình yêu thương

Kiếp này duyên nợ gặp nhau

Chắc gì gặp lại được vào kiếp sau

Sống sao cho vẹn kiếp này

Sống sao cho vẹn tình người với nhau…

Tâm An Lành (sưu tầm)