Thôi đừng nghĩ chuyện qua rồi đừng nghĩ

Thôi đừng nghĩ chuyện qua rồi đừng nghĩ

Thôi đừng nghĩ chuyện qua rồi đừng nghĩ

Hành hạ chi trái tim vốn yếu mềm

Sống trên đời phải thương lấy chính ta

Cười cho mình và sống cho mình nữa.

Tâm An Lành