Vui cười mà sống cho lòng nhẹ tênh…

Vui cười mà sống cho lòng nhẹ tênh...

Người ơi hãy sống thật lòng

Dẫu đời cay đắng đục trong thế nào

Nghĩa tình trọn vẹn trước sau

Vui cười mà sống cho lòng nhẹ tênh…

Tâm An Lành