Xét cho cùng đời ai cũng khổ

Xét cho cùng đời ai cũng khổ

Xét cho cùng

Đời ai cũng khổ.

Người khổ cách này

Người cách khác

Bí quyết là

Biết tìm cái vui trong cái khổ

Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi.

Tâm An Lành (st)