Đời người có 3 thứ may mắn nhất

Đời người có 3 thứ
may mắn nhất
1. Đi học gặp được
THẦY TỐT
2. Đi làm gặp được
TIỀN BỐI TỐT
3. Lập gia đình
gặp được
NGƯỜI BẠN ĐỜI TỐT

Đời người có 3 thứ may mắn nhất

Đã biết trần gian
là quán trọ
Hơn thua hờn oán
để mà chi
Thử ra ngồi xuống
bên phần mộ
Hỏi họ mang theo
được những gì

Đã biết trần gian là quán trọ

Ở đời
Người làm không nói
Người nói chưa chắc làm
Người có không kheo
Người kheo chưa chắc có
THẲNG THẬT mất lòng
Được lòng chưa chắc thật.

THẲNG THẬT mất lòng Được lòng chưa chắc thật

Con người cũng giống
như đồng tiền vậy
có tờ giả tờ thật
có tờ rách tờ lành
Tiền thật giả máy còn soi được
Lòng người thật giả
lấy gì để soi.

Con người cũng giống như đồng tiền vậy