Này cô gái, cuộc đời là thế đấy em phải quen và học cách kiên cường

Im lặng
là sự khinh bỉ cuối cùng
mà bạn dành cho người
đã làm tổn thương
mình.

Im lặng là sự khinh bỉ cuối cùng mà bạn dành cho người đã làm tổn thương mình.

Này cô gái, cuộc đời là
thế đấy
Em phải quen và học
cách kiên cường
Sống như lá và điềm
nhiên như gió
Thời gian sẽ làm lành
những vết thương.

Này cô gái, cuộc đời là thế đấy Em phải quen và học cách kiên cường Sống như lá và điềm nhiên như gió Thời gian sẽ làm lành những vết thương.

Nhiều khi…
Thấy thèm được
hạnh phúc như
người ta!

Nhiều khi... Thấy thèm được hạnh phúc như người ta!

Cô đơn
không đáng sợ
Đáng sợ là cô đơn
nhưng vẫn giữ
trong tim một bóng
hình!

Cô đơn không đáng sợ Đáng sợ là cô đơn nhưng vẫn giữ trong tim một bóng hình!

Tôi và đêm là
2 kẻ cô đơn
vô tình lại trở
thành tri kỷ

Tôi và đêm là 2 kẻ cô đơn vô tình lại trở thành tri kỷ