Sống một ngày diễm phúc một ngày

Thà ít bạn mà
hoạn nạn có nhau
Còn hơn nhiều bạn
mà HOẠN NẠN thì
THUÊ BAO

Thà ít bạn mà hoạn nạn có nhau

Là con người
có thể nghèo tiền
nghèo bạc
Chứ đừng bao giờ
nghèo nhân cách và
đạo đức

Là con người

Sống một ngày
diễm phúc một ngày
Đừng nên oán hận
với sầu cay
Bằng lòng với những
gì đang có
Hạnh phúc trong ta
sẽ đong đầy

Sống một ngày diễm phúc một ngày

Phật dạy
Có 2 thứ bạn phải cho đi
Đó là TRI THỨC và LÒNG TỐT
Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm
Đó là SỨC KHỎE và LỜI HỨA
Có 2 thứ bạn phải giữ gìn
Đó là NIỀM TIN và NHÂN CÁCH
Có 2 thứ bạn phải trân trọng
Đó là GIA ĐÌNH và HIỆN TẠI

Phật dạy

Bạn nghèo, có người không rời xa bạn
Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn
Bạn khóc, có người an ủi bạn
Bạn già, có người bầu bạn với bạn
Bạn sai, có người bao dung bạn
Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn
đó là hạnh phúc

đó là hạnh phúc