Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ

Thôi kệ
Mọi chuyện rồi sẽ
qua đi
Hết duyên hết nợ
giữ làm chi?
Tùy tâm bất biến
trong vạn vật
Đời người có hợp
ắt có ly

Thôi kệ  Mọi chuyện rồi sẽ  qua đi

Biết rằng cuộc sống vô thường
Nên ta phải sống bằng
tình yêu thương
Kiếp này duyên nợ gặp nhau
Chắc gì gặp lại được vào kiếp sau
Sống sao cho vẹn kiếp này
Sống sao cho vẹn
tình người với nhau

Sống sao cho vẹn tình người với nhau

Thêm một người
Trái đất sẽ chật hơn
Thiếu vắng mẹ
Thế gian đầy nước
mắt

Thiếu vắng mẹ  Thế gian đầy nước  mắt

Cuộc đời là bễ khổ:
Khôn cũng chết
Ngu cũng chết
Đẹp cũng chết
Xấu cũng chết
Trước sau gì cũng
CHẾT
-Pháp Tâm-

Cuộc đời là bễ khổ

Tôi âm thầm nhìn dòng đời
lặng lẽ
Đưa tôi qua những ngã rẽ
cuộc đời
Đời còn dài còn bao
nhiêu ngã rẽ
Lối rẽ nào cho đời
bớt chông gai

Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ