5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay

CON NGƯỜI
có một thói xấu phổ
biến đó là:
NGHE một nữa
HIỂU một phần tư
Và kể lại gấp đôi

5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay

TỪ BÂY GIỜ
Tôi chẳng buồn
giải thích với ai
Họ nghĩ gì về tôi
thì kệ họ
xấu tốt gì cũng được
Tôi không quan tâm!

5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay

Biết được gì
Đừng nói ra hết
Nghe được gì
Cũng đừng tin hết
Có như vậy
CUỘC SỐNG mới
YÊN BÌNH

5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay

NẾU
người ta đã
mất công nói dối
thì mình cứ
Giả vờ tin cho họ
được vui

5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay

Đã giả tạo thì
đừng màu mè
Gọi nhau là bạn bè
thì đừng đè nhau
ra cắn
Kẻ im lặng
người làm ngơ
Rồi tất cả cũng
phai mờ, như chưa
bao giờ tồn tại

5 câu nói thấm thúy về cuộc sống 2019 càng ngẫm càng hay