Những câu nói hay trong cuộc sống bạn nên khắc cốt ghi tâm

Nhớ nhé
Tiền nay có – mai hết
Giàu có đó – mai trắng tay
Khỏe mạnh đó
mai không còn
Không ai giàu ba họ
Không ai khó ba đời

Nhớ nhé

Người giàu
chưa chắc đã
hạnh phúc
Người hạnh phúc
mới là
người giàu

Người hạnh phúc mới là  người giàu

Bạn không thể gặp được
người chân thành
Nếu bản thân hay lừa dối
Bạn không thể gặp được
người tử tế
Nếu bản thân nhỏ nhen
Không thể gặp được người
thành công
Nếu bản thân chẳng có
thành tựu gì
Mây tầng nào sẽ gặp mây
tầng nấy

Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng nấy

Làm người
Đừng dùng sự thông
minh của mình để lợi
dụng lòng tin của
người khác
Cái mà ta nhận được
chỉ là vật chất
Cái mà ta mất là nhân
cách con người

Làm người

Một kiếp người
rồi cũng qua
Hơn thua được mất
cũng chia xa
Mai sau
biết có còn gặp lại
Yêu thương
xin đừng để nhạt nhòa

Một kiếp người rồi cũng qua