Cãi nhau được ích lợi gì sao không bình tĩnh nhẹ nhàng nói năng

Cãi nhau được ích lợi gì sao không bình tĩnh nhẹ nhàng nói năng. Si mê, nộ tính càng tăng người khôn nên tạo an lành cho nhau!
Cãi nhau được ích lợi gì sao không bình tĩnh nhẹ nhàng nói năng. Si mê, nộ tính càng tăng người khôn nên tạo an lành cho nhau!

Cãi nhau được ích lợi gì
sao không bình tĩnh
nhẹ nhàng nói năng
Si mê, nộ tính càng tăng
Người khôn nên tạo
an lành cho nhau!

Tâm An Lành