Làm người tốt thì thân khoẻ, tâm an và giấc ngủ yên ổn

Làm người tốt thì thân khoẻ, tâm an và giấc ngủ yên ổn
Làm người tốt thì thân khoẻ, tâm an và giấc ngủ yên ổn (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Làm người tốt
thì thân khoẻ, tâm an
và giấc ngủ yên ổn
Làm việc tốt thì trời hiểu
đất biết và quỷ thần
cảm phục

Tâm An Lành