Lúc khóc không ai dỗ tôi học được mạnh mẽ

Lúc khóc không ai dỗ tôi học được mạnh mẽ
Lúc khóc không ai dỗ tôi học được mạnh mẽ

Lúc khóc không ai dỗ tôi học được mạnh mẽ

Lúc sợ hãi không ai giúp tôi học được dũng cảm

Lúc phiền muộn không ai hỏi han tôi học được chấp nhận

Lúc mệt mỏi không ai nương tựa tôi học được tự lập

Tâm An Lành