Người nên đến sẽ đến người nên đi bạn không có cách nào giữ được

Người nên đến sẽ đến người nên đi bạn không có cách nào giữ được
Người nên đến sẽ đến người nên đi bạn không có cách nào giữ được

Người nên đến sẽ đến người nên đi bạn không có cách nào giữ được

Đừng ép người, đừng ép mình đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện

Buông bỏ chấp trước vạn sự tuỳ duyên

Tâm An Lành