Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ an nhiên tự tại vậy mà vui

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ an nhiên tự tại vậy mà vui
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ an nhiên tự tại vậy mà vui (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ

An nhiên tự tại vậy mà vui

Tâm An Lành