Trên đời này không có gì vững chắc bằng cánh tay của cha và không có gì ấm áp hơn tấm lòng vĩ đại của người mẹ

Trên đời này không có gì vững chắc bằng cánh tay của cha và không có gì ấm áp hơn tấm lòng vĩ đại của người mẹ
Trên đời này không có gì vững chắc bằng cánh tay của cha và không có gì ấm áp hơn tấm lòng vĩ đại của người mẹ (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Trên đời này không có gì vững chắc bằng cánh tay của cha

Và không có gì ấm áp hơn tấm lòng vĩ đại của người mẹ

Tâm An Lành