Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ:

Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ
Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ
Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ
Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ

Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ:

Buông không đành

Nghĩ không thông

Nhìn không thấu

Quên không được

Tâm An Lành

Loading...
Loading...