Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ:

Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ
Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ

Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ:

Buông không đành

Nghĩ không thông

Nhìn không thấu

Quên không được

Tâm An Lành